Regulamin serwisu

wróć do wniosku

Regulamin serwisu soloPozyczka z dnia 01 Grudnia 2019.

I. Postanowienia Ogólne

 1. Serwis soloPozyczka.pl (dalej jako: Serwis), działający pod adresem: www.soloPozyczka.pl jest udostępniany przez: Mateusza Rybak, prowadzący działalność gospodarczą jako: Finette Mateusz Rybak, ul. Wspólna 3, 41-200 Sosnowiec ;NIP:6292475953, REGON: 365220960;adres e-mail: [email protected]
 2. Serwis soloPozyczka.pl świadczy usługi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu (dalej jako: Regulamin).
 3. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 4. Warunkiem koniecznym korzystania z Serwisu przez Użytkowników jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 5. Użytkownicy korzystający ze stron Serwisu potwierdzają, że zapoznali się z postanowieniami Regulaminu, rozumieją je i akceptują oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.

II. Definicje Legalne

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Podmioty współpracujące – podmioty wymienione w pkt IV.1 niniejszego Regulaminu, którym Serwis przekazuje dane Użytkownika, w celu zawarcia umowy.
 2. Polityka Prywatności – zbiór reguł dotyczących gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, stanowiące integralną część Regulaminu.
 3. Usługodawca – Mateusza Rybak, prowadzący działalność gospodarczą jako: Finette Mateusz Rybak, ul. Wspólna 3, 41-200 Sosnowiec; NIP:6292475953, REGON: 365220960;adres e-mail: [email protected]
 4. Użytkownik - osoba fizyczna po ukończeniu 18 roku życialub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Serwis - serwis internetowy soloPozyczka.pl wraz ze wszystkimi jego podstronami zawartymi w domenie głównej i subdomenach.

III. Przetwarzanie danych osobowych

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej: RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
 2. Administratorem moich danych osobowych jest: Finette Mateusz Rybak, ul. Wspólna 3, 41-200 Sosnowiec; NIP:6292475953, REGON: 365220960; adres e-mail: [email protected]
 3. Akceptacja przez Użytkowników postanowień Regulaminu jest warunkiem niezbędnym do wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie i przekazanie go Podmiotom współpracującym w celu przedstawienia oferty i ewentualnego zawarcia umowy.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celach:

  a. wykonania bezpłatnej analizy finansowej, świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa finansowego, marketingu produktów i usług przez Administratora oraz przekazania danych bankom i firmom pożyczkowym na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej: RODO, a okres przetwarzania danych w powyższych celach będzie wynosił 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały przekazane;

  b. niezbędnych do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO, a okres przetwarzania danych we wskazanym celu będzie wynosił 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały przekazane;

  c. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO, przy czym obowiązkiem prawnym Administratora jest, w szczególności: obowiązek rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji a okres przetwarzania danych w tym celu wynosi 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały przekazane;

  d. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, którymi są, w szczególności obowiązki związane z kontrolą i audytem (okres przetwarzania danych wynosi 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały przekazane).

 5. Odbiorcami danych osobowych Użytkownikówsąbanki i firmy pożyczkowe oraz podmioty świadczące usługi hostingowe i informatyczne.
 6. Zgodnie z art. 15-21 RODO osoba fizyczna, która przekazała dane osobowe ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania od Administratora ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 7. Zgodnie z art. 77 RODO osoba fizyczna posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Osoba fizyczna ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, co wywiera skutki prawne od chwili tego cofnięcia, a tym samym nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej uprzednio zgody przed jej cofnięciem.
 9. Żądanie związane z realizacją uprawnienia do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie i wniesienia sprzeciwu należy zgłaszać Administratorowi mailem lub listem poleconym na adresy: Finette Mateusz Rybak, ul. Wspólna 3, 41-200 Sosnowiec; NIP:6292475953, REGON: 365220960; adres e-mail:[email protected]
 10. Przechowywanie danych na serwerach zewnętrznych odbywa się na podstawie umowy z dostawcą hostingu, którym jest: ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka, Arkadiusz Nowara s.c., ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, NIP: 8733250257;
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do skorzystania z usług Serwisu.

IV. Podmioty współpracujące

 1. Serwis współpracuje m.in z następującymi firmami: Fire Media Internactive w Londynie, Affiliate 44 sp. z o. o. w Warszawie, SilkLead sp. z o.o. w Olsztynie, Fiizy Poland sp. z o. o. w Warszawie, Solutions4Ad sp. z o. o. w Szczecinie,
 2. Podmioty wymienione w IV.1 nie wyczerpują listy partnerów serwisu. Jednocześnie Serwis zastrzega sobie prawo do nawiązania współpracy z innymi Partnerami Serwisu lub do rozwiązania współpracy z dotychczasowymi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 3. Serwis zawiera odesłania do serwisów internetowych Podmiotów współpracujących.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za informacje prezentowane przez serwisy Podmiotów współpracujących oraz za działania i zaniechania tych Pomiotów związane z ochroną danych osobowych osób, których dane zostały im udostępnione zgodnie z Regulaminem.
 5. Serwis nie zawiera informacji na temat polityki ochrony danych osobowych Podmiotów współpracujących, stąd zaleca się Użytkownikom zapoznanie się ze stosownymi regulacjami obowiązującymi te Podmioty.
 6. V. Obowiązki i zakres odpowiedzialności Serwisu

  1. Serwis oświadcza, że publikowane przez niego informacje i dane, do których zapewnia powszechny i bezpłatny dostęp, nie stanowią czynności doradztwa finansowego ani inwestycyjnego.
  2. Serwis oświadcza, że wszelkie publikowane przez niego informacje i dane pochodzą z powszechnie dostępnych źródeł bądź od Podmiotów współpracujących.
  3. Serwis na bieżąco aktualizuje i w miarę potrzeby koryguje publikowane przez siebie informacje i dane.
  4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam ani czynności Podmiotów współpracujących, mogące stanowić naruszenie prawa lub dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.
  5. Usługodawca nie jest stroną umów, jakie mogą zostać zawarte za jego pośrednictwem pomiędzy Użytkownikiem a Podmiotem współpracującym i nie ponosi odpowiedzialności za skutki faktyczne i prawne ani wykonanie tych umów.
  6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieumiejętnego korzystania z jego zasobów ani problemy techniczne wynikające z przyczyn nie leżących po jego stronie.

  VI. Prawa i obowiązki Użytkowników

  1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i Regulaminu.
  2. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w celach prywatnych, tj. nie związanych z działalnością gospodarczą czy jakąkolwiek działalnością komercyjną.
  3. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści naruszających prawo oraz dobra osobiste i majątkowe osób trzecich.
  4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w sposób niezgodny z zasadami określonymi w pkt 1 – 3.
  5. Użytkownicy mają prawo do powiadomienia Serwisu o każdym przypadku naruszenia ich praw oraz postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności a także o usterkach, przerwach i innych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu.

  VII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Użytkownik, poprzez udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych oraz udostępnienie swojego adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesłanie przez Serwis za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.; dalej jako: ustawa u.ś.d.e.).
  2. Informacje i dane publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.; dalej jako: k.c.), w tym oferty złożonej w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 661 § 1 k.c.
  3. Zgodnie z art. 6 ustawy u.ś.d.e. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnych informacji o:
   • szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
   • funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  4. Warunkiem korzystania z usług jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia teleinformatycznego z dostępem do Internetu, posiadającego przeglądarkę internetową firmy: Microsoft, Mozilla, Google, Opera lub innej.
  5. Usługodawca zapewnia bezpłatny dostęp do wszelkich publikowanych za pośrednictwem Serwisu danych i informacji.
  6. Koszty połączenia z Serwisem za pośrednictwem Internetu Użytkownik ponosi we własnym zakresie, na podstawie umowy zawartej z własnym dostawcą sieci.
  7. Warunkiem koniecznym korzystania z usług jest:
   • udzielenie wszelkich wymaganych prawem zgód na: przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji handlowych i usługi marketingu bezpośredniego,
   • złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminui Polityki Prywatności, zrozumienie ich treści oraz zaakceptowaniu zawartych w nich postanowień,
   • wypełnienie interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu.

   Udzielenie przez Użytkownika powyższych zgód i złożenie ww. oświadczeń odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znajdującego się przy interaktywnym formularzu dostępnym w Serwisie.

  8. Cofnięcie wyrażonych przez Użytkownika zgód może nastąpić w każdym czasie w formie oświadczenia złożonego Usługodawcy na wskazane powyżej adresy poczty elektronicznej bądź tradycyjnej, wskazane w pkt I.1 Regulaminu.
  9. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy opisane poniżej usługi:
   • Umieszcza w Serwisie informacje o usługach finansowych świadczonych przez Podmioty współpracujące. Użytkownik zainteresowany zawarciem umowy z danym Podmiotem współpracującym, którego wskazuje w Serwisie, zostaje przekierowany na jego stronę internetową. Usługodawca nie jest uczestnikiem żadnych dalszych czynności podejmowanych przez Użytkownika i Podmiot współpracujący, zmierzających do zawarcia umowy i nie jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika bezpośrednio Podmiotowi współpracującemu, a korzystanie z jego usług kończy się z chwilą opuszczenia Serwisu.
   • Na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika przekazuje jednemu bądź kilku wybranym przez siebie Podmiotom współpracującym dane Użytkownika, celem nawiązania z nim kontaktu przez Podmiot współpracujący. Usługodawca nie jest uczestnikiem żadnych dalszych czynności podejmowanych przez Podmiot współpracujący, akorzystanie z jego usług kończy się z chwilą przekazania danych Użytkownika Podmiotowi współpracującemu.
   • Przekazuje zainteresowanym Użytkownikom, na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej, informacje o usługach świadczonych przez Podmioty współpracujące.
  10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia na wykonania usługi następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika.
  11. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika może nastąpić w każdym czasie poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej bądź poprzez wykorzystanie linków dostępnych na stronach Serwisu oraz w treści przesłanych Użytkownikowi przez Usługodawcę wiadomości.
  12. Reklamacje, uwagi i spostrzeżenia dotyczące Serwisu można kierować pocztą tradycyjną bądź elektroniczną na adresy wskazane w pkt I.1. Regulaminu.
  13. Składając reklamację Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, uzasadnić krótko swoje stanowisko i wskazać oczekiwania odnośnie sposobu jej rozpatrzenia.
  14. Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania, a o sposobie jej załatwienia poinformować Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, zależnie od wyboru Użytkownika.
  15. Użytkownicy będący osobami fizycznymi, korzystającymi z Serwisu w celach nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (konsumentami), mogą skorzystać ze sposobów rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania sporów wynikających z odrębnych przepisów, w tym skorzystania z bezpłatnej pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumenta.

  VIII. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest udostępniony w Serwisie, którego strona jest chroniona prawami autorskimi.
  2. Każdy Użytkownik ma prawo do pobrania i zapisania treści Regulaminu na własnym urządzeniu teleinformatycznym oraz jego wydrukowania i wykorzystania wyłącznie do celów osobistych.
  3. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne bądź bezskuteczne nie ma wpływu na ważność bądź skuteczność pozostałych postanowień.
  4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązywać będą od dnia ich publikacji w Serwisie, przy czym ich zamieszczenie na stronie Serwisu uważane będzie za dostarczenie Użytkownikom. Użytkownicy każdorazowo związani są Regulaminem o treści obowiązującej w dacie skorzystania przez nich z Serwisu, co wiążę się z koniecznością zapoznania z jego postanowieniami i złożeniem stosownego oświadczenia w tym zakresie.

Przykład reprezentatywny: RRSO wynosi przeciętnie 17,28%. Maks. RRSO: 178,38%. Wysokość RRSO zależy od pożyczkodawcy, który udzieli pożyczki. Nasi partnerzy oferują pożyczki z okresem spłaty od 91 dni do 120 miesięcy. Na kwote od 100 zł do 50 000 zł

soloPozyczka nie jest pożyczkodawcą. Serwis gromadzi informacje, które udostępniasz w trakcie wypełniania wniosku. Dzięki temu dopasowujemy ofertę do Twoich aktualnych potrzeb i możliwości finansowych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem.