Polityka Prywatności serwisu z dnia 01.12.2019

I. Postanowienia Ogólne

 1. Udostępniona niniejszym Polityka Prywatności Serwisu PozyczkaDzisiaj.pl (dalej jako: Serwis), adresowana do Użytkowników Serwisu (dalej jako: Użytkownicy), wskazuje: rodzaj i zakres gromadzonych danych osobowych, sposoby ich przetwarzania i ochrony, prawa i obowiązki Serwisu oraz jego Użytkowników a także zasady korzystania przez Serwis z plików cookies(tzw. ciasteczek).
 2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu (dalej także jako: Regulamin), który dostępny jest pod adresem: soloPozyczka.pl/regulamin.php a zawarte w niej pojęcia i definicje są tożsame ze wskazanymi w Regulaminie, chyba że co innego wynika z jej postanowień.
 3. Serwis gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)– dalej jako: RODO.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jestFinette Mateusz Rybak, ul. Wspólna 3, 41-200 Sosnowiec; NIP:6292475953, REGON: 365220960; adres e-mail:[email protected], świadczący usługi Serwisu (dalej jako: Usługodawca).
 5. Akceptacja niniejszej Polityki Prywatności przez Użytkowników jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Serwisu.

II. Zasady wykorzystywania plików cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka, z jęz. angielskiego cookie – ciastko) to dane wysyłane przez Serwis, zapisywane na urządzeniu Użytkownika, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu, tj. w szczególności zapamiętywania logowania czy utrzymywania sesji po zalogowaniu, a także personalizacji korzystania z Serwisu poprzez dostosowanie zawartości stron Serwisu do potrzeb danego Użytkownika.
 3. Pliki cookies zamieszcza na urządzeniu Użytkownika oraz uzyskuje do nich dostęp Administrator. Dane gromadzone w ten sposób są zaszyfrowane i niedostępne dla osób trzecich.
 4. Serwis wykorzystuje zasadniczo dwa rodzaje plików cookies, tj.:
  • „sesyjne” (sessioncookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej bądź wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • „stałe” (persistentcookies) - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Przeglądarka internetowa, tj. oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak dokonać zmiany odpowiednich ustawień z tego zakresu a także zablokowania czy usunięcia plików cookies (szczegóły zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej), jednak ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być także przez współpracujących z Administratorem reklamodawców. Mogą być również wykorzystane przez sieci reklamowedo wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu i w tym celu zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych opcji Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie cookies nie powoduje jednak braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie Serwisu z wyjątkiem tych, do których dostęp wymaga logowania.

III. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach:
  • a. wykonania bezpłatnej analizy finansowej, świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa finansowego, marketingu produktów i usług przez Administratora oraz przekazania danych bankom i firmom pożyczkowym na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej: RODO, a okres przetwarzania danych w powyższych celach będzie wynosił 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały przekazane;
  • b. niezbędnych do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO, a okres przetwarzania danych we wskazanym celu będzie wynosił 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały przekazane;
  • c. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO, przy czym obowiązkiem prawnym Administratora jest, w szczególności: obowiązek rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji a okres przetwarzania danych w tym celu wynosi 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały przekazane;
  • d. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, którymi są, w szczególności obowiązki związane z kontrolą i audytem (okres przetwarzania danych wynosi 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały przekazane).
 2. Odbiorcami danych osobowych Użytkownikówsą banki i firmy pożyczkowe oraz podmioty świadczące usługi hostingowe i informatyczne.
 3. Zgodnie z art. 15-21 RODO osoba fizyczna, która przekazała dane osobowe ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania od Administratora ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. Zgodnie z art. 77 RODO osoba fizyczna posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Osoba fizyczna ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, co wywiera skutki prawne od chwili tego cofnięcia, a tym samym nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej uprzednio zgody przed jej cofnięciem.
 6. Żądanie związane z realizacją uprawnienia do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie i wniesienia sprzeciwu należy zgłaszać Administratorowi mailem lub listem poleconym na adresy: Finette Mateusz Rybak, ul. Wspólna 3, 41-200 Sosnowiec; NIP:6292475953, REGON: 365220960;adres e-mail: [email protected]
 7. Przechowywanie danych na serwerach zewnętrznych odbywa się na podstawie umowy z dostawcą hostingu, którym jest: ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka, Arkadiusz Nowara s.c., ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, NIP: 8733250257;
 8. Podanie danych osobowych, nie jest wymogiem wynikającym z ustawy, jednak jest warunkiem koniecznym do skorzystania z usług Serwisu.
 9. Zakres przetwarzania danych osobowych zależy od zgody Użytkownika, przy czym do skorzystania z usług Serwisu konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer PESEL, kod pocztowy, adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Podanie przez Użytkownika pozostałych danych osobowych jest dobrowolne i zależne wyłącznie od jego woli.
 10. Dane Użytkownika są przetwarzane przez Serwis z zachowanie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi prawne, w szczególności RODO.

IV. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności z powodu:
  • siły wyższej – czyli zaistnienia zdarzenia zewnętrznego i niezależnego zarówno Usługodawcy, jak i Użytkownika, którego wystąpienia nie mogli przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogli zapobiec, a które spowodowało stały lub okresowy brak możliwości wykonywania praw i obowiązków przez Usługodawcę bądź Użytkownika;
  • zmiany obowiązujących przepisów prawa znajdujących zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną bądź związanych z ochroną danych osobowych,
  • zmiany zakresu usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności obowiązywać będą od dnia ich publikacji w Serwisie, przy czym ich zamieszczenie na stronie Serwisu uważane będzie za dostarczenie Użytkownikom. Użytkownicy każdorazowo związani są postanowieniami Polityki Prywatności o treści obowiązującej w dacie skorzystania przez nich z Serwisu, co wiążę się z koniecznością zapoznania z jej postanowieniami i złożeniem stosownego oświadczenia w tym zakresie.

Przykład reprezentatywny: RRSO wynosi przeciętnie 17,28%. Maks. RRSO: 178,38%. Wysokość RRSO zależy od pożyczkodawcy, który udzieli pożyczki. Nasi partnerzy oferują pożyczki z okresem spłaty od 91 dni do 120 miesięcy. Na kwote od 100 zł do 50 000 zł

soloPozyczka nie jest pożyczkodawcą. Serwis gromadzi informacje, które udostępniasz w trakcie wypełniania wniosku. Dzięki temu dopasowujemy ofertę do Twoich aktualnych potrzeb i możliwości finansowych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem.